Privacy Policy

Bij Sanofi hebben wij respect voor de privacy van onze klanten, partners en contacten en wij zetten ons in om al uw Persoonsgegevens veilig te bewaren. Deze Privacy Policy (hierna “Privacy Policy”) legt uit hoe wij de persoonlijke informatie gebruiken die Sanofi Belgium NV verzamelt of genereert zowel in verhouding tot deze applicatie als onze producten en diensten. De onderstaande lijst zet uiteen wat gedekt wordt door deze Privacy Policy en u kan op de onderstaande titels klikken om naar en specifieke afdeling te gaan.

 1. ACHTERGROND
 2. DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN
 3. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN
 4. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN
 5. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN PERSOONSGEGEVENS
 6. HOE WIJ UW INFORMATIE BESCHERMEN
 7. HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
 8. UW RECHTEN
 9. CONTACTEER ONS

1. ACHTERGROND

Sanofi Belgium SA/NV met maatschappelijke zetel te Leonardo da Vincilaan 19, 1831 Diegem en andere ondernemingen in de Sanofi Groep gebruiken bepaalde Persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Sanofi is verantwoordelijk om te verzekeren dat het Persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming en elke Belgische wet die deze implementeert. Wij gebruiken de volgende definities in deze Privacy Policy: “Sanofi”, “wij” of “ons” betekent Sanofi Belgium SA/NV en andere ondernemingen in de Sanofi groep.

“Persoonsgegevens” betekent alle gegevens die verband houden met een levende persoon die geïdentificeerd kan worden aan de hand van deze gegevens of aan de hand van deze gegevens en andere informatie waarover Sanofi (of zijn vertegenwoordigers of dienstleveranciers) beschikt of waarschijnlijk zal beschikken. Naast feitelijke informatie houden persoonsgegevens elke meningsuiting over een individu en elke indicatie van de intenties van Sanofi of van elke andere persoon in verband met een individu. Gelieve te noteren dat deze Privacy Policy van tijd tot tijd kan bijgewerkt worden omwille van de implementatie van nieuwe technologieën en/of door wettelijke wijzigingen. Wij zullen u op een passende manier informeren wanneer de Privacy Policy gewijzigd wordt.

2. DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Veel van de producten en diensten aangeboden door Sanofi vereisen ons om Persoonsgegevens over u te verzamelen om de diensten te vervullen waarvoor wij aangenomen zijn of om de verzochte producten te leveren. In verband met de diensten en producten beschikbaar op deze applicatie, zullen wij de volgende Persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

Informatie die u bezorgt aan Sanofi. Dit houdt eveneens informatie in over u die u aan ons bezorgt (bijvoorbeeld via het contactformulier van de applicatie). De aard van de diensten waar u om verzoekt zullen de aard van de Persoonsgegevens bepalen waar wij om kunnen vragen, terwijl zo’n informatie kan bevatten (bij wijze van niet-exhaustieve lijst): basis Persoonsgegevens (zoals voornaam; familienaam; professionele titel; bedrijfsnaam; (professioneel) e-mailadres; (zakelijk) telefoonnummer; (zakelijk) adres; stad, postcode; land); alle informatie die u wenst met ons te delen (via onze applicaties of op andere wijze) die beschouwd kan worden als Persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot vragen, opmerkingen, klachten, bestellingen, enz.

Informatie die wij verzamelen of genereren over u. Dit omvat (bij wijze van niet-exhaustieve lijst): informatie over de diensten en producten die u aangeschaft hebt en onze interacties met u;

Geanonimiseerde gegevens Bijkomend aan de categorieën van Persoonsgegevens hierboven beschreven, zal Sanofi eveneens verdere geanonimiseerde informatie en gegevens verwerken die niet verwerkt worden met betrekking tot een specifiek individu.

3. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Uw Persoonsgegevens kunnen opgeslagen worden en verwerkt worden door ons op de volgende wijzen en voor de volgende doeleinden: voor voortdurende evaluatie en verbetering van de informatie bezorgd over onze werking en beveiliging van Sanofi applicaties;

 • om uw verzoek om diensten of producten van Sanofi te beoordelen, wanneer van toepassing;
 • om u als klant op te nemen;
 • om u diensten en producten van Sanofi te bezorgen;
 • om feedback te begrijpen over diensten en producten van Sanofi en om meer informatie te kunnen bezorgen over het snelle en eenvoudige gebruik van deze producten en diensten ;
 • om met u te communiceren om u diensten te kunnen leveren of informatie te kunnen verschaffen over producten en diensten van Sanofi;
 • om uw noden en belangen te begrijpen; voor het beheer en de administratie van onze onderneming;
 • om te voldoen aan en om compliance te beoordelen met toepasselijke wetgeving, regels en reglementen, en interne policies en procedures; en/of voor de administratie en onderhoud van databanken die Persoonsgegevens bewaren.

Wanneer wij Persoonsgegevens gebruiken, zorgen wij dat het gebruik overeenstemt met de wet en/of dat de wet ons toestaat en vereist om Persoonsgegevens te gebruiken voor verscheidene redenen. Deze redenen houden in wanneer:

 • wij genoodzaakt zijn zo te doen om onze contractuele verplichtingen met onze klanten te vervullen;
 • wij uw toestemming verkregen hebben;
 • wij wettelijke en reglementaire verplichtingen hebben die wij moeten uitvoeren;
 • wij mogelijks onze wettelijke rechten moeten vaststellen, uitoefenen of verdedigen in het kader van juridische geschillen -het gebruik van uw Persoonsgegevens zoals beschreven zou noodzakelijk kunnen zijn voor onze gerechtvaardigde ondernemingsbelangen, zoals:
 • om ons toe te staan doeltreffend en efficiënt de werking van onze onderneming te beheren en te managen;
 • om marktonderzoek of bedrijfsanalyse te kunnen voeren
 • om compliance onderhouden met interne policies en procedures; en
 • om ons bedrijf, producten of diensten te promoten.

4. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen binnen de ondernemingen van de Sanofi groep voor de hierboven omschreven doeleinden. Wij zullen stappen ondernemen om te verzekeren dat de persoonsgegevens enkel toegankelijk zijn voor werknemers van Sanofi die hiertoe genoodzaakt zijn voor de doeleinden beschreven in deze Privacy Policy. Wij kunnen eveneens uw persoonsgegevens delen met derde partijen buiten de Sanofi groep voor de volgende doeleinden:

 • met onze zakenpartners. Dit kunnen bijvoorbeeld intermediairs zijn die u aan ons hebben geïntroduceerd of waarmee u de Sanofi diensten en producten hebt aangeschaft. Persoonsgegevens zullen slechts overgedragen worden naar een zakenpartner die contractueel verplicht is om te handelen naar de toepasselijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en de relevante wetgeving inzake privacy en confidentialiteit;
 • met derde agenten en aannemers met als doel het leveren van diensten aan ons (bijvoorbeeld Sanofi’s accountants, professionele adviseurs, IT en communicatieproviders en deurwaarders). Deze derden zullen onderworpen zijn aan de nodige verplichtingen inzake gegevensbescherming en zij zullen uw Persoonsgegevens slechts gebruiken zoals voorgeschreven in deze Privacy Policy;
 • in zoverre wettelijk vereist is, bijvoorbeeld als wij uw Persoonsgegevens moeten bekendmaken om te voldoen aan een wettelijke verplichting (met inbegrip van maar niet beperkt tot, om te voldoen aan verplichtingen inzake belastingaangiften en de bekendmaking aan regulerende overheden), of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • als wij onze activiteiten of activa geheel of gedeeltelijk verkopen kunnen wij uw persoonsgegevens voor due diligence doeleinden aan de potentiële koper verstrekken; en indien wij door een derde partij worden overgenomen, in welk geval de door ons over u bewaarde persoonsgegevens aan de derde-koper zullen worden verschaft;

5. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen binnen de ondernemingen van de Sanofi groep voor de hierboven omschreven doeleinden. Wij zullen stappen ondernemen om te verzekeren dat de persoonsgegevens enkel toegankelijk zijn voor werknemers van Sanofi die hiertoe genoodzaakt zijn voor de doeleinden beschreven in deze Privacy Policy. Wij kunnen eveneens uw persoonsgegevens delen met derde partijen buiten de Sanofi groep voor de volgende doeleinden:

 • met onze zakenpartners. Dit kunnen bijvoorbeeld intermediairs zijn die u aan ons hebben geïntroduceerd of waarmee u de Sanofi diensten en producten hebt aangeschaft. Persoonsgegevens zullen slechts overgedragen worden naar een zakenpartner die contractueel verplicht is om te handelen naar de toepasselijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en de relevante wetgeving inzake privacy en confidentialiteit;
 • met derde agenten en aannemers met als doel het leveren van diensten aan ons (bijvoorbeeld Sanofi’s accountants, professionele adviseurs, IT en communicatieproviders en deurwaarders). Deze derden zullen onderworpen zijn aan de nodige verplichtingen inzake gegevensbescherming en zij zullen uw Persoonsgegevens slechts gebruiken zoals voorgeschreven in deze Privacy Policy;
 • in zoverre wettelijk vereist is, bijvoorbeeld als wij uw Persoonsgegevens moeten bekendmaken om te voldoen aan een wettelijke verplichting (met inbegrip van maar niet beperkt tot, om te voldoen aan verplichtingen inzake belastingaangiften en de bekendmaking aan regulerende overheden), of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • als wij onze activiteiten of activa geheel of gedeeltelijk verkopen kunnen wij uw persoonsgegevens voor due diligence doeleinden aan de potentiële koper verstrekken; en indien wij door een derde partij worden overgenomen, in welk geval de door ons over u bewaarde persoonsgegevens aan de derde-koper zullen worden verschaft;

6. HOE WIJ UW INFORMATIE BESCHERMEN

Wij hebben uitgebreide controles ingevoerd voor de beveiliging van onze informatie en informatiesystemen. De informatie die wij verwerken is beschermd op een wijze die overeenkomt met de gevoeligheid van de relevante informatie. Toepasselijke controles (zoals beperkte toegang) zijn ingevoerd in onze computersystemen. Fysieke toegang tot locaties waar Persoonsgegevens opgeslagen, verwerkt en bewaard worden is beperkt tot geautoriseerde werknemers.

Als een tewerkstellingsvoorwaarde zijn werknemers van Sanofi verplicht om alle toepasselijke wetten en reglementen na te leven, met inbegrip van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Toegang tot gevoelige Persoonsgegevens is beperkt tot de werknemers die hier toegang toe moeten hebben voor het vervullen van hun functies. Ongeautoriseerde toegang of bekendmaking van confidentiële klanteninformatie door een werknemer van Sanofi is verboden en kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

7. HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren zal variëren. De retentieperiode zal bepaald worden aan de hand van de volgende criteria:

 • het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken – wij zullen de gegevens moeten bijhouden voor zolang noodzakelijk is voor dat doeleinde; en
 • wettelijke verplichtingen – wetten en reglementen kunnen een minimumperiode instellen waarbij wij uw persoonsgegevens moeten bewaren.

8. UW RECHTEN

U geniet een aantal andere rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij bewaren. Deze rechten zijn de volgende:

 • het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • wanneer u ons actief toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om uw toestemming op ieder moment in te trekken; onder bepaalde omstandigheden, het recht op bepaalde persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door machines leesbaar formaat, en/of ons te verzoeken deze gegevens waar dit technisch haalbaar is aan een derde partij te over te dragen; Houdt u er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op persoonsgegevens die u aan ons heeft verschaft;
 • het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wissen; Houdt u er rekening mee dat er omstandigheden kunnen bestaan waarin u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen, maar dat wij wettelijk het recht hebben om deze te bewaren;
 • het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden beperken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin u ons verzoekt om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, maar dat wij wettelijk het recht hebben om dat verzoek te weigeren; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (nadere gegevens hieromtrent worden hieronder gegeven), als u van mening bent dat uw rechten door ons zijn geschonden.
 • U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren via de gegevens weergegeven in de onderstaande afdeling “Ons contacteren”.
 • U kan meer informatie ontdekken over uw rechten door de gegevensbeschermingsautoriteit in uw jurisdictie te contacteren, zijnde de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“Autorité de protection des données” of “Gegevensbeschermingautoriteit”), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of door haar applicatie te zoeken via https://www.privacycommission.be.

9. CONTACTEER ONS

Indien u vragen of bedenkingen heeft over Sanofi’s gebruik van uw Persoonsgegevens of over deze Privacy Policy, of om de bovenstaande rechten uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met onze Data Protection Officer (“Functionaris voor Gegevensverwerking”) via de volgende gegevens:

Adres: Leonardo Da vincilaan 19, Airport Plaza Building,1831 Diegem, Belgium

E-mailadres: dataprivacy.belgium@sanofi.com

Begin van de pagina

Let op

U verlaat de website www.dlcnscore.be van Sanofi Belgium. Sanofi Belgium is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de externe website.

Als u doorgaat zijn de disclaimer en privacyverklaringen zoals op onze website vermeld niet meer van toepassing. Wilt u doorgaan?

GEBRUIKSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Op deze pagina worden de gebruiksvoorwaarden (hierna de "Gebruiksvoorwaarden") besproken die op elke gebruiker (hierna de "Gebruiker" of "u") die de website

DLCN Score Calculator (http://www.dlcnscore.be) (hierna de "Website") bezoekt van toepassing zijn. De rechten van deze Website behoren toe aan Sanofi Belgium NV (hierna "Sanofi"), met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Leonardo Da Vinci Laan 19 en met ondernemingsnummer 0464.435.901.

Bij het raadplegen van deze Website verplicht u zich om zonder enig voorbehoud de Gebruikersvoorwaarden van deze Website te respecteren.Gelieve de Website onmiddellijk te verlaten indien u niet akkoord zou zijn met deze Gebruiksvoorwaarden.

We raden u aan deze Gebruikersvoorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien zij van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.

 1. Definities
 2. Intellectuele eigendomsrechten
 3. Aard van de informatie
 4. Gebruik van de Website
 5. Aan Sanofi verstrekte informatie via de Website
 6. Links naar andere sites
 7. Cookies
 8. Aansprakelijkheidsbeperkingen
 9. Schadeloosstelling
 10. Beschikbaarheid van de Website
 11. Informatie over de producten
 12. Algemene bepalingen
 13. Wettelijke vermeldingen
 14. Credits

1. Definities

"Inhoud": al hetgeen de Gebruiker kan zien, lezen, horen, downloaden of waartoe de Gebruiker toegang heeft op of via de Website (hierin begrepen doch niet beperkt tot: informatie, berichten, bestanden, gegevens, software, beelden, foto's, illustraties, teksten en overige materialen).

"Schade": elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, hierin begrepen doch niet beperkt tot: verlies van gegevens, winst verlies, verlies van omzet, operationeel verlies, tekort, elk ander economisch verlies en schade aan het imago van Sanofi.

"Intellectuele Eigendomsrechten": alle intellectuele rechten op de Inhoud en de Website, hierin begrepen het auteursrecht, het merkenrecht, het softwarerecht, het recht van de houders van databanken, het recht van tekeningen en modellen, het octrooirecht en de bescherming van vertrouwelijke informatie en fabrieksgeheimen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door Sanofi. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via deze Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo's, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van Sanofi of van haar filialen of zijn onderworpen aan gebruiksautorisatie.

Niets van de Website mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw worden gepubliceerd, geüpload, verdraaid weergegeven, doorgegeven of gedistribueerd op welke manier dan ook, of worden gebruikt ter ondersteuning van wat dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi, met uitzondering van een enkele kopie van de gegevens die u kunt downloaden op uw personal computer voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, vooropgesteld dat u alle Intellectuele Eigendomsrechten en enig ander recht dat eventueel van toepassing is, respecteert.

Op alle kopieën van de gehele of een deel van de Inhoud van de Website verschijnt de volgende mededeling: "COPYRIGHT 2005-2018 SANOFI. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN".

Elk toegelaten gebruik van de elementen die deel uitmaken van de Website of die erin vermeld zijn moet gebeuren zonder denaturatie of wijziging van enige aard.

Sanofi en haar filialen behouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen bij enige inbreuk op haar Intellectuele Eigendomsrechten.

3. Aard van de informatie

De Inhoud, met inbegrip van financiële informatie, die op de Website wordt geleverd, dient niet te worden opgevat als een investeringsuitnodiging.

De Inhoud dient ook niet te worden geïnterpreteerd als colportage of openbaar bod, en is geen voorstel tot intekening, aankoop of handel in aandelen van Sanofi en/of van haar filialen of welke andere obligaties dan ook die door Sanofi en/of door haar filialen worden uitgegeven. Sanofi vestigt uw aandacht op het feit dat financiële informatie die zich op de Website bevindt, regelmatig wordt bijgewerkt. Het kan voorkomen dat zich op de Website een deskundigenadvies met betrekking tot een speciaal onderwerp van de Inhoud van de Website bevindt, of uittreksels uit krantenartikelen. Dergelijke informatie geeft slechts de mening van de respectievelijke deskundigen of van de krant weer en betreft niet noodzakelijkerwijs de mening van Sanofi. Dergelijke deskundigen zijn niet in dienst van Sanofi en ontvangen geen vergoeding van Sanofi voor het gebruik van hun mening. Sanofi is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie of mening zoals die in dergelijke informatie wordt uiteengezet. Deskundigenadvies geeft slechts de persoonlijke opinie van die deskundige weer, en dient in geen geval te worden beschouwd als de mening of verantwoordelijkheid van Sanofi.

Voorts bevat de Website informatie met betrekking tot gezondheid, fitness, het medisch gebied en diverse soorten medische behandelingen die exclusief bedoeld zijn voor gebruik door de mens. Deze dient enkel voor informatiedoeleinden en is niet bedoeld ter vervanging voor het advies van uw eigen arts of een andere medische of paramedische professional.

De Inhoud van de Website heeft niet als doeleinde een medisch advies te verstrekken, noch een medisch advies, diagnose of behandeling te vervangen. Elke vraag met betrekking tot de gezondheid van patiënten waarvan de gegevens in het kader van de Website verwerkt worden dient te worden gericht tot een bekwame medische zorgverlener die bij machte is om het betreffend advies en/of zorgen te verlenen.

4. Gebruik van de Website

Alle informatie en materialen op deze Website zijn bedoeld voor algemene informatie doeleinden. De Site mag enkel gebruikt worden in overeenstemming met zijn doeleinde en met inachtneming van elke toepasselijke wettelijke of reglementaire bepaling. Elk gebruik van de Website waarvan het vermoed wordt zijn goede werking te beschadigen, overbelasten of hinderen, of waarbij het gebruik door andere Gebruikers wordt beïnvloed of tegengewerkt, is ten strengste verboden. U verbindt er zich tevens toe om geen gegevens die in strijd zijn met de rechten van derden op eender welke manier van de Website te downloaden of erop te plaatsen.

Het is u niet toegelaten om:

 • de Website, zijn servers of elke andere software, hardware en met de Website verbonden installaties te verstoren of tegen te werken (hierin begrepen, bijvoorbeeld, door het verspreiden van computervirussen, Trojaanse paarden, schadelijke elementen, gecorrumpeerde gegevens of overige malware) noch de Website ten onrechte te gebruiken (hierin begrepen, bijvoorbeeld, hacking);
 • in strijd met wetgeving van toepassing op de Website te handelen;
 • persoonsgegevens te verzamelen of te verwerken zonder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens te respecteren (met inbegrip van de GDPR); of
 • elke informatie of element te plaatsen op of door te geven via de Website:
  • welke bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, misbruikend, mogelijk aanzettend tot rassenhaat, discriminerend, of lasterlijk is of welke een vertrouwelijkheidsplicht of de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens schendt; of
  • waarvoor u geen toestemming noch de nodige machtiging hebt verkregen.

5. Aan Sanofi verstrekte informatie via de Website

Bepaalde onderdelen van de Website verzoeken u bepaalde gegevens in te geven en bepaalde informatie, documenten en/of toelichtingen door te geven. U kunt tevens worden verzocht U te laten registreren op de Site met het oog op interactie met deze laatste.

Indien u zich registreert:

-

 • --dient u ons correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken;
 • --dient u elke gebruikersnaam en wachtwoord dat u registreert te beveiligen; deze zijn strikt persoonlijk en U zult aansprakelijk worden gesteld voor het slechte gebruik hiervan; en
 • --dient u ons toelating te geven om te veronderstellen dat elke persoon die gebruik maakt van deze Site met uw gebruikersnaam en wachtwoord hetzij u is, hetzij iemand die de bevoegdheid heeft in uw naam en voor uw rekening op te treden.

Wanneer Sanofi persoonsgegevens verwerkt, zal zij dit doen in overeenstemming met het toepasselijke recht (met inbegrip van de GDPR en het Belgische recht) en in overeenstemming met de Cookies and Privacy policy beschikbaar

6. Links naar andere sites

Sanofi is niet verantwoordelijk voor sites van enige derde partij waartoe u toegang hebt gekregen via de Website. Sanofi heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze sites van derden, die geheel onafhankelijk zijn van Sanofi. Het bestaan van een link tussen de Website van Sanofi en de Website van een derde partij impliceert op geen enkele wijze dat Sanofi de inhoud van die Website en evenzo het gebruik waartoe een dergelijke inhoud kan leiden op de een of andere manier goedkeurt danwel hiermee instemt. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de Website besmet raakt met, inclusief, maar niet beperkt tot, een of meer "virussen", "Trojaanse paarden" of een andere "parasiet". Externe sites kunnen hyperlinks naar de Website bevatten. De installatie van een hyperlink is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi. Indien sites, die via een hyperlink van de Website van Sanofi worden aangeboden, niet beschikbaar zijn, is Sanofi hiervoor niet aansprakelijk. Bovendien worden deze sites niet door Sanofi beoordeeld noch gecontroleerd en / of goedgekeurd.

Sanofi is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere informatie die beschikbaar of toegankelijk is via deze sites.

7. Cookies

Deze Website gebruikt cookies. Voor meer informatie over cookies kunt u onze Cookies and Privacy Policy raadplegen

8. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Sanofi verricht alle mogelijke inspanningen om de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie die op de Website staat en waarvan de inhoud door het bedrijf te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, te waarborgen. Sanofi geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, precisie, actualiteit of uitgebreidheid van de informatie die op de Website beschikbaar is.

Sanofi is niet aansprakelijk voor enige schade opgelopen door de Gebruiker, met uitzondering van directe schade die voortvloeit uit opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van Sanofi:

 • enige onnauwkeurigheid, fout of omissie met betrekking tot de op de Website ter beschikking gestelde informatie;
 • enige schade die voortvloeit uit handelingen van derden die leidt tot de wijziging van de informatie of gegevens;
 • in het algemeen, alle directe of indirecte Schade, - die - ongeacht de oorzaak, afkomst, of aard, zelfs indien Sanofi zich bewust is geweest van het feit dat deze Schade voorzienbaar was, ongeacht of deze Schade nu het gevolg is van (i) toegankelijkheid of gebrek aan toegankelijkheid van de Website, (ii) het gebruik van de Website, inclusief enige Schade of virus dat uw computersysteem of enig ander product zou kunnen infecteren, en/of (iii) geloof dat is gehecht aan enige informatie die direct of indirect door de Website is geleverd;

De Inhoud op de Website en alle andere sites wordt ongewijzigd beschikbaar gesteld, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie.De inlichtingen op deze Website zijn te goeder trouw opgenomen, maar worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De Gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Sanofi elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de Gebruiker via de internetdiensten van deze Website, waaronder de gegevens voor het personaliseren van deze Website. De Gebruiker erkent en aanvaardt het risico dat elektronische berichten naar en/of van deze Website kunnen worden onderschept door derde partijen.

Sanofi biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot hun verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel.

9. Schadeloosstelling

U verbindt er zich toe om Sanofi, haar werknemers, agenten, licentiehouders of commerciële partners schadeloos te stellen voor elke Schade die zij zouden lijden (hier inbegrepen het geheel aan kosten van verdediging) als gevolg van elk gebruik van de Website door u in overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden, rechten van derden of in overtreding van de toepasselijke regelgeving.

10. Beschikbaarheid van de Website

U accepteert dat (i) het technisch onmogelijk is om de Website zodanig te onderhouden dat zich geen gebreken voordoen en / of ononderbroken foutvrij is en dat Sanofi voor deze eventuele gebreken niet aansprakelijk is, (ii) dat gebreken kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Website, en dat (iii) het beheren van de Website ongunstig kan worden beïnvloed door omstandigheden waar Sanofi geen invloed op heeft, zoals transmissie- en telecommunicatielinks tussen Sanofi en u en tussen Sanofi en andere systemen en netwerken. Sanofi en/of haar leveranciers kunnen de Website geheel of gedeeltelijk te allen tijde en tijdelijk of permanent wijzigen of buiten gebruik stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de Website aan te brengen. Sanofi is niet aansprakelijk voor enige wijziging, buitengebruikstelling of storing van de Website.

11. Informatie over de producten

De informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld, kan directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten van Sanofi die in bepaalde landen of regio's niet ter beschikking worden gesteld, of die worden aangeboden onder een ander handelsmerk, en die overeenkomstig de wet- en regelgeving van het betreffende land onderworpen kunnen zijn aan andere gebruiksregels en -condities. Dergelijke verwijzingen zijn niet gericht op de verkoop van deze producten, programma's of diensten in uw land. Gelieve contact op te nemen met de plaatselijke Sanofi dochteronderneming of uw zakelijke Sanofi partner voor informatie over de producten, programma's en diensten die op de markt worden gebracht c.q. beschikbaar zijn in uw regio / land.

12. Algemene bepalingen

De Website en de inhoud daarvan is onderworpen aan de in België van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen beslecht worden door de bevoegde Belgische rechtbanken.

Indien een rechtbank zou vaststellen dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig zou zijn, aanvaardt u dat de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht blijven en hun volledige effect behouden.

13. Wettelijke vermeldingen

13.1.Uitgever van de Website

Sanofi Belgium NV, Leonardo Da Vinci laan 19, Montreal Building, 1831 Diegem – België – Bedrijfsnummer: 464.435.901

13.2. Publicatiedirecteur en redactieverantwoordelijke

Communication Director

13.3. Webhosting: Hosting contact

BRONS + TEN KATE Oude Utrechtseweg 17 3743 KN Baarn the Netherlands Tel. : +31 (0)35 6227150

www.bronstenkate.com support@bronstenkate.com

14. Credits

Sanofi internal images

Laatste verandering: [mei 2018]

Deze Website is alleen bedoeld voor inwoners van België en Luxemburg

In België is de groep Sanofi actief via de juridische entiteit: Sanofi Belgium NV

Copyright © 2005-2018 Sanofi. Alle rechten voorbehouden

This tool is intended for HCP’s only.

Redirect me to www.hartencholesterol.be